فرایند پذیرش خود را به سادگیِ تکمیل فرم زیر شروع نمایید!
با تکمیل موارد زیر و تماس با شماره 02149196000 فرایند پذیرش شما تحت نظر مشاورین خبره موسسه MIE اتریش آغاز خواهد شد.
   
 
 
 
هزینه پذیرش : 11,940,000 ریال
*پر نمودن موارد ستاره دار الزامی میباشد.